Bize Ulaşmak İçin
0 (232) 464 41 00

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu : Mustafa Ufuk KARHAN
Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:36 Kat:3 P.K.35250 Konak İZMİR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükteki yasal mevzuat ve evrensel değerler kapsamında kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince Veri Sorumlusu olarak sizi bilgilendirmek isteriz.
Veri Sorumlusu olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında yerine getirmiş olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçinde bulunan hukuken yetkili üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVKK ile mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu veya Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, iş başvuru formaları, iletişim formaları, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtları, telefon görüşmelerimiz sırasında kaydedilen ses kayıtları, muhtelif sözleşmeler, yapılan iş sözleşmeleri, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü araç ve belgeler Veri Sorumlusu tarafından her türlü iletişim kanalları aracılığı ile toplanmaktadır. Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, bize sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;

 1. Kimlik ve adres bilgisi gibi verilerinizin işlenmesinin mevzuat gereği zorunlu olması,
 2. Bizden hizmet almak için karşılıklı akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Hukuki mevzuattan kaynaklanan dosya tutma, saklama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 5. Müvekkillerinizle sözleşmelerimizden kaynaklanan dosya tutma, müvekkillerimiz adına yaptığımız tüm işlemlerde; iletişim formalarını, elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak yaptığımız tüm yazışmalarımızı, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtlarını, telefon görüşmelerimiz sırasında kaydedilen ses kayıtlarını saklama yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 6. Bizimle aranızdaki sözleşmelerden ve/veya Müvekkillerimizle tarafı olduğunuz sözleşmelerden kaynaklanan bizim ve/veya Müvekkillerimizin hak ve alacaklarının korunması, kullanılması ve/veya tesisi için zorunlu bulunması

Ayrıca 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin de tarafımızdan işlenmesi mümkündür.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
 4. Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Amacı
Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukat Meslek İlke ve Kuralları ile ilgili mevzuat tarafından öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağladığımız hizmetlerden yararlanabilmenizi ve/veya Müvekkillerimizle aramızdaki sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini temin edebilmek, mevzuatın tarafımıza yüklediği dosya tutulması, bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; yurtiçinde bulunan iş bağlantılarımıza, gerekli durumlarda personelimize, ifa yardımcılarımıza ve ilgili mevzuatta öngörülen durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler ile sair resmi makam ve mercilere aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.
KVKK’na İlişkin Başvurularda Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
Kişisel Verileri Koruma Kanunu‘nun, Veri Sorumlusuna Başvuru başlığında yer alan 13. Maddesi‘nin 1. bendinde yer alan “İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.” hükmü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve Resmi Gazetede yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 5.maddesinde yer alan “İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.” ve “Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması zorunludur.” hükümleri uyarınca, başvurunuzu bahsi geçen esaslara uygun olarak ve talep ettiğiniz hususu açık ve anlaşılır şekilde yazarak “Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:36 Kat:3 P.K.35250 Konak İZMİR” adresine posta yolu ile ya da elektronik ortamda [email protected] şeklindeki E-posta adresimize gönderebilirsiniz.
Yukarıda açıklandığı üzere müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; -başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgelere ek olarak- bu konuda özel olarak yetkili kılınmanız ve bu hususta usulüne uygun olarak yetkili kılındığınıza ilişkin evrakın tarafımıza ibrazı gerekecektir.